NaslovnicaNovostiPoslovnik o radu Sabora Mladeži HDZ-a

Poslovnik o radu Sabora Mladeži HDZ-a

 

P  O  S  L  O  V  N  I  K

o radu Sabora Mladeži HDZ-a

 

 

 

Članak 1.

 

Punopravni članovi Sabora Mladeži HDZ-a su: članovi Nacionalnog odbora, članovi Nadzornog odbora, izabrani izaslanici svih Županijskih odbora, Gradskog odbora Grada Zagreba i predstavnici koordinacija Mladeži HDZ-a u inozemstvu.

 

                                                              Članak 2.

 

Sabor Mladeži HDZ-a otvara glavni tajnik Mladeži HDZ-a.

 

Punopravni članovi Sabora Mladeži HDZ-a, na prijedlog glavnog tajnika Mladeži HDZ-a, javnim glasovanjem biraju predsjednika i članove Radnog predsjedništva.

 

 

                                                             Članak 3.

 

Radno predsjedništvo predlaže dnevni red i nakon što se javnim glasovanjem usvoji, brine i odgovorno je da se rad Sabora Mladeži HDZ-a odvija po dnevnom redu.

 

Članak 4.

 

Radna tijela Sabora Mladeži HDZ-a su:

a) zapisničar;

b) dva ovjerovitelja zapisnika;

c) Komisija za provjeru članstva;

d) Izborna komisija

 

U Komisiju za provjeru članstva i u Izbornu komisiju bira se od jednog do sedam članova.

 

Članove Radnih tijela Sabora Mladeži HDZ-a biraju punopravni članovi Sabora Mladeži HDZ-a javnim glasovanjem na prijedlog Radnog predsjedništva.

 

                                                             Članak 5.

 

Radno je predsjedništvo odgovorno  da na Saboru Mladeži HDZ-a bude poštivan red  i da ne bude učinjena povreda ljudskog dostojanstva bilo kojeg od nazočnih, kao i ugrožen ugled MHDZ-a.

 

U slučaju izazivanja nereda, Radno je predsjedništvo dužno počinitelja upozoriti, a u slučaju opetovanja dati na glasovanje da se dotičnog udalji iz dvorane.

 

                                                            Članak 6.

 

Radno predsjedništvo dodjeljuje riječ o temama prema dnevnom redu, u pravilu prema redoslijedu prijave.

Po istoj točki dnevnog reda svatko s punim pravom glasa iz sastava Sabora Mladeži HDZ-a ima pravo dobiti riječ najviše 2 puta.

Svaki govornik govori u pravilu do 3 minute, a iznimno do 5 minuta, a tek nakon

mogućeg izjašnjenja izaslanika Sabora Mladeži HDZ-a može se dopustiti duže vremensko izlaganje.

Ako se govornik ne drži predmeta rasprave ili prekoračuje vrijeme, Radno predsjedništvo će govornika upozoriti, a u slučaju neposluha oduzeti mu riječ.

 

Članak 7.

 

Svatko s pravom glasa ima u raspravi po svakom predmetu pravo na ispravak netočnog navoda.

Ispravak se odnosi isključivo na pobijanje iznesene tvrdnje, zbog koje je i zatražena, a vremenski može trajati do 2 minute.

U pravilu, riječ za ispravak se dodjeljuje odmah, bez obzira na redoslijed prijave govornika.

Ako netko zlorabi ispravak, Radno predsjedništvo će ga upozoriti, a može mu i oduzeti riječ.

 

                                                            Članak 8.

 

Izbori se obavljaju za slijedeća tijela i dužnosnike :

a)     Predsjednika  Mladeži HDZ-a

b)    Zamjenika predsjednika Mladeži HDZ-a

c)     5 potpredsjednika Mladeži HDZ-a

d)    5 članova Predsjedništva Mladeži HDZ-a

e)     37 članova Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a

f)     5 članova Nadzornog odbora Mladeži HDZ-a

    

                                                            Članak 9.

 

Izbori za sva tijela i dužnosnike Mladeži HDZ-a obavljaju se tajnim glasovanjem, osim ako Sabor ne odredi drukčije, a i tada samo ako broj kandidiranih odgovara broju onih koji se biraju.

                                                                                                                

                                                            Članak 11.

 

Izabrani su kandidati koji su dobili najviše glasova.

Za slučaj da na izbornoj skupštini dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, a u tijelo se bira toliko članova da svi takvi  kandidati ne mogu postati članovima toga tijela, izabran je kandidat koji je bio poredan niže na izbornoj listi.

 

                                                            Članak 12.

 

Izborom rukovodi Izborno povjerenstvo u kojem ne mogu biti kandidati.

 

                                                            Članak 13.

 

Glasovanje se obavlja odjednom za sva tijela koja se biraju.

Za svako od ovih tijela izrađuje se posebna lista na kojoj mora biti označeno puno ime i prezime kandidata, kao i za tijelo koje se bira.

 

                                                            Članak 14.

 

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za kojeg se želi glasovati.

Ako na pojedinom listiću bude zaokruženo više kandidata od broja koji se bira, glasački listić je nevažeći.

 

                                                            Članak 15.

 

Prebrojavanje glasova Izborno povjerenstvo obavlja u pravilu u zasebnoj prostoriji i nitko se iz Izbornog povjerenstva ne smije udaljavati dok se ne prebroje glasovi, niti u tu prostoriju smije itko ući za vrijeme njenog rada.

 

                                                            Članak 16.

 

Nakon prebrojavanja glasova Izborno povjerenstvo izvještava izaslanike o rezultatima glasovanja, a potom proglašava izabrane za svako tijelo posebno.

 

                                                            Članak 17.

 

Radno predsjedništvo dodjeljuje odmor i određuje vrijeme trajanja.

Odmor se može odrediti više puta.

                                                        

                                                            Članak 18.

 

Radno je predsjedništvo dužno brinuti da pri izboru tijela ili donošenju odluka o kojima se glasuje to pravo koriste samo oni koji su pravovaljani članovi Sabora Mladeži HDZ-a, a ne i ostali nazočni.

 

                                                            Članak 19.

 

Sabor Mladeži HDZ-a je u načelu javan.

Radno je predsjedništvo dužno brinuti da oni koji nisu pravovaljani članovi Sabora Mladeži HDZ-a ne remete red i u pravilu oni mogu biti samo pasivni promatrači rada Sabora Mladeži HDZ-a.

U slučaju zlouporabe nazočnosti, Radno će predsjedništvo počinitelja upozoriti, a pri opetovanju zlouporabe samostalnom će ga odlukom Radno predsjedništvo udaljiti iz dvorane.

 

                                                            Članak 20.

 

Pozvani ili samostalno pridošli predstavnici drugih političkih stranaka mogu dobiti riječ prilikom za to predviđene posebne točke dnevnog reda. No, oni imaju pravo samo izraziti pozdrave ili predložiti suradnju, ali ne i obavljati promicanje interesa svoje političke stranke.

U slučaju takve zlouporabe Radno će predsjedništvo počinitelja prekinuti u izlaganju pa i oduzeti riječ, a ako je učinjena gruba povreda, napad na čast i dostojanstvo Mladeži HDZ-a, udaljit će počinitelja iz dvorane, ali pri tome obavezno izbjeći napad na njegovo dostojanstvo.

 

                                                            Članak 21.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu trenutkom prihvaćanja i primjenjuje se odmah, a važi do zaključenja Sabora Mladeži HDZ-a.

 

                                                            Članak 22.

 

Vjerodostojno tumačenje ovog Poslovnika daje Radno predsjedništvo Sabora Mladeži HDZ-a.

 

 

U Zagrebu, 8. prosinca 2018.

                                                                                   

Galerija

Kontaktirajte nas

01/4553-000

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trg žrtava fašizma 4/IV, 10 000 Zagreb

Tko je online

Imamo 113 gostiju i nema članova online