NaslovnicaO namaPravilnik Mladeži HDZ-a

Pravilnik Mladeži Hrvatske demokratske zajednice

Na XVII. Općem saboru Mladeži Hrvatske demokratske zajednice održanom 16. prosinca 2023. u Zagrebu, na temelju članka 28. Pravilnika Mladeži HDZ-a donesene su izmjene i dopune Pravilnika iz 2020. godine. U nastavku donosimo važeći pročišćeni tekst Pravilnika s odredbama koje su izmijenjene, odnosno dopunjene.


Na temelju članka 56. Statuta Hrvatske demokratske zajednice, XV. Sabor Mladeži Hrvatske demokratske zajednice na svojem zasjedanju, 17. studenoga 2020. godine, donosi

 

PRAVILNIK

MLADEŽI HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE


I)     TEMELJNE ODREDBE

Predmet pravilnika

Članak 1.

Ovaj Pravilnik Mladeži Hrvatske demokratske zajednice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) sadrži temeljne odredbe, pravila o članstvu, ustrojstvu, zasebnom načinu organiziranja i djelovanja Mladeži Hrvatske demokratske zajednice (u daljnjem tekstu: MHDZ), temeljne odredbe o načinu izbora i trajanju mandata, nadzornim tijelima i zaključne odredbe.

 

Naziv pomlatka, sjedište i područje djelovanja

Članak 2.

(1)      Pomladak nosi ime: Mladež Hrvatske demokratske zajednice.

(2)      Skraćeni nazivi pomlatka su: Mladež HDZ-a i MHDZ.

(3)      Sjedište MHDZ-a je u Zagrebu.

(4)      MHDZ djeluje na području djelovanja Hrvatske demokratske zajednice.

(5)      Naziv MHDZ-a na engleskom jeziku: Youth of the Croatian Democratic Union

 

Mladež Hrvatske demokratske zajednice

Članak 3.

(1)      MHDZ pomladak je Hrvatske demokratske zajednice (u daljnjem tekstu: HDZ) koji okuplja članove HDZ-a radi profiliranja i izgradnje stranački opredijeljenih mladih ljudi te dodatnog određivanja mladoga dijela članstva HDZ-a u odnosu na brojna životna i egzistencijalna pitanja naroda i njegove mladosti.

(2)      MHDZ zastupa interese mladih ljudi u HDZ-u te, na temelju programa MHDZ-a i HDZ-a, u javnosti.

Odnosi prema drugim strankama

Članak 4.

(1)      MHDZ je član Mladeži Europske pučke stranke (YEPP).

(2)      MHDZ surađuje sa srodnim pomladcima stranaka u Hrvatskoj i inozemstvu.

(3)      MHDZ se na temelju odluke Nacionalnog odbora učlanjuje u međunarodne udruge srodnih pomladaka stranaka, ako to pridonosi ostvarenju programskih ciljeva MHDZ-a.

 

II)     ČLANSTVO

Uvjeti za stjecanje članstva

Članak 5.

(1)      Članovi HDZ-a od 18 do 30 godina članovi su MHDZ-a.

(2)          Član MHDZ-a mlađi od 18 godina ne može biti izabran na unutarstranačkim izborima, kao dužnosnik ili član bilo kojeg tijela MHDZ-a.

 

Prava i obveze člana

Članak 6.

(1)      Prava i obveze člana MHDZ-a u okviru tijela i sustava organizacije MHDZ-a utvrđena su Statutom HDZ-a i ona su istovjetna pravima i obvezama člana HDZ-a.

 

 

 (2)         Član MHDZ-a ima pravo: 

1) biti upoznat s aktivnostima i radom Stranke, 

2) sudjelovati u stranačkim aktivnostima i raspravama, predlaganju i donošenju odluka, 

3) slobodno izražavati svoje mišljenje na stranačkim tijelima, 

4) birati i biti biran u tijela stranke, 

5) ravnopravno ostvarivati druga prava predviđena Statutom ili odlukama mjerodavnih tijela Stranke.

 

(3)          Član MHDZ-a ima obvezu: 

1) redovito sudjelovati u stranačkim aktivnostima i radu, 

2) pridržavati se Statuta, Etičkog kodeksa i odluka mjerodavnih tijela, 

3) zastupati i promicati Program i interese stranke, 

4) zalagati se za uspjeh HDZ-a na izborima, 

5) redovito plaćati članarinu, osim ako je Pravilnikom ili drugom odlukom ili osnovom oslobođen plaćanja članarine,

6) ispunjavati ostale obveze utvrđene Statutom ili odlukama mjerodavnih tijela stranke.

 

 

Prestanak članstva

Članak 7.

(1)      Članstvo u MHDZ-u prestaje:

(a)      istupanjem ili isključenjem iz HDZ-a,

(b)      istupanjem iz MHDZ-a podnošenjem pisane izjave,

(c)      upisom u drugu stranku ili pomladak druge stranke,

(d)      ostalim načinima predviđenima Statutom HDZ-a.

 

 

 

Članak 8.

(1)      Član MHDZ-a koji navrši 30. godinu član je MHDZ-a do 31. prosinca godine u kojoj je navršio 30. godinu.

(2)      Član MHDZ-a koji do kraja godine u kojoj navršava 30. godinu života bude izabran u bilo koje tijelo MHDZ-a, član je MHDZ-a sve do prestanka mandata tog tijela ili do razrješenja s te dužnosti.

 

III)      USTROJSTVO MHDZ-a

Temeljna organizacija

Članak 9.

(1)      Temeljeni ogranak čini osnovnu organizacijsku jedinicu MHDZ-a.

(2)       Temeljni ogranak MHDZ-a, može se ustrojiti za područje na kojem djeluje temeljni ogranak osnovan sukladno članku 39. Statuta HDZ-a, ako je na dotičnom području upisano najmanje 5 članova MHDZ-a.

(3)      Odluku o osnivanju temeljnog ogranka donosi nadležni Općinski, Gradski odnosno Područni odbor MHDZ-a.

 

Tijela temeljnog ogranka

Članak 10.

(1)      Tijela temeljnog ogranka su Skupština, Izvršni odbor i Predsjednik.

(2)      Skupštinu čine svi članovi dotičnog ogranka.

(3)      Skupština bira Predsjednika i članove Izvršnog odbora.

(4)      Izvršni odbor sastoji se od 3 do 5 članova, uključujući Predsjednika.

(5)      Na prijedlog Predsjednika, Izvršni odbor iz redova svojih članova bira potpredsjednika i tajnika, a koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo temeljnog ogranka MHDZ-a.

(6)      Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

 

 

 

Zadaće temeljnog ogranka

Članak 11.

(1)      Zadaća je temeljnog ogranka okupljanje mladih ljudi, pridobivanje novih članova, uključivanje u rad temeljnog ogranka HDZ-a, pomoć dotičnoj općinskoj, gradskoj i županijskoj organizaciji pri ostvarivanju političkih ciljeva te predlaganje kandidata na izborima za tijela mjesne samouprave na području temeljnog ogranka.

(2)      Predsjednik je dužan najmanje jedanput u dva mjeseca sazvati Izvršni odbor dotične organizacije.

(3)      Predsjednik je dužan na svakoj sjednici Izvršnog odbora izvijestiti o svom djelovanju između dvije sjednice.

 

Općinska, gradska i područna organizacija

Članak 12.

(1)      U svakoj općini i gradu u Republici Hrvatskoj predviđeno je ustrojavanje općinske, gradske odnosno područne organizacije, ako na dotičnom području ima najmanje deset upisanih članova.

(2)      Poticaj za osnivanje općinske, gradske odnosno područne organizacije može dati svaki član u dotičnom području te dotična teritorijalna organizacija HDZ-a.

(3)      Odluku o osnivanju donosi nadležni županijski odbor MHDZ-a.

(4)      Ako organizacija nema osnovanih temeljnih ogranaka, dotična općinska, gradska odnosno područna organizacija preuzima zadaće temeljnog ogranka.

 

Tijela općinske organizacije

Članak 13.

(1)      Tijela općinske organizacije su Skupština, Općinski odbor, Predsjednik i Predsjedništvo.

(2)      Skupštinu čine svi članovi s područja općine.

(3)      Skupština bira Predsjednika i Općinski odbor.

(4)      Općinski odbor sastoji se od 5 do 9 biranih članova, uključujući Predsjednika.

(5)      Na prijedlog Predsjednika, Općinski odbor iz reda svojih članova bira dva potpredsjednika, tajnika i jednog člana, a koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo Općinskog odbora MHDZ-a.

(6)      Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

(7)      U Odbor po položaju ulaze i vijećnici u općinskom vijeću ukoliko su članovi MHDZ-a i svi članovi MHDZ-a izabrani u vertikalno ista ili viša tijela HDZ-a i MHDZ-a.

 

Tijela gradske organizacije

Članak 14.

(1)      Tijela gradske organizacije su Skupština, Gradski odbor, Predsjednik i Predsjedništvo.

(2)      Ako su temeljne organizacije osnovane i tijela izabrana, Skupštinu čine izaslanici temeljnih organizacija ili svi članovi MHDZ-a s područja grada.

(3)      Skupština bira Predsjednika i Gradski odbor.

(4)      Gradski odbor sastoji se od 7 do 13 biranih članova, uključujući Predsjednika.

(5)      Na prijedlog Predsjednika, Gradski odbor iz reda svojih članova bira četiri potpredsjednika,

tajnika i jednog člana, a koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo gradskog odbora MHDZ-a.

(6)      Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

(7)      U Gradski odbor po položaju ulaze i vijećnici u gradskom vijeću ukoliko su članovi MHDZ-a i svi članovi MHDZ-a izabrani u vertikalno viša tijela MHDZ-a, s iznimkom Županijskog odbora MHDZ-a.

 

Tijela područne organizacije

Članak 15.

(1)      U sastavu gradske organizacije MHDZ-a na području na kojem su ustrojene mogu djelovati područne organizacije MHDZ-a.

(2)      Tijela područne organizacije su Skupština, Područni odbor, Predsjednik i Predsjedništvo.

(3)      Skupštinu područne organizacije čine svih članovi dotične područne organizacije.

(4)      Skupština bira Predsjednika i Područni odbor.

(5)      Područni odbor sastoji se od 5 do 9 biranih članova, uključujući Predsjednika.

(6)      Na prijedlog Predsjednika, Područni odbor iz redova svojih članova bira dva potpredsjednika, tajnika i jednog člana, a koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo područnog odbora MHDZ-a.

(7)      Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

 

Zadaće općinskog, gradskog i područnog odbora i njihovih predsjedništava

Članak 16.

(1)      Zadaće općinskog, gradskog i područnog odbora MHDZ-a jesu voditi organizaciju MHDZ-a, brinuti se o članstvu, sudjelovati u radu dotične organizacije HDZ-a, davati poticaj za inicijative na području općine ili grada, a posebno glede problema i zahtjeva mladih ljudi dotičnog područja.

(2)      Odbor organizacije, radi proučavanja pitanja iz djelokruga života mladih ljudi na području općine ili grada, može osnovati povjerenstva kao savjetodavna tijela pri Odboru.

(3)      Odbor organizacije predlaže kandidate za tijela mjesne i lokalne samouprave dotične organizacije.

(4)      Predsjednik je dužan najmanje jedanput u dva mjeseca sazvati Odbor dotične organizacije.

(5)      Tajnik odbora organizacije priprema sjednice odbora

(6)      Predsjednik je dužan na svakoj sjednici odbora izvijestiti o svom djelovanju između dvije sjednice te je odgovoran za provedbu odluka i zaključaka sa sjednice odbora

(7)      Odbor djeluje prema Poslovniku o radu kojeg sam donosi.

 

Zasjedanje i izbori u tijelima općinske, gradske i područne organizacije

Članak 17.

(1)      Ako organizacija ima više od 150 članova i ako su sve temeljne organizacije osnovane i tijela izabrana, izaslanici na skupštini su:

-         izaslanici temeljnih ogranaka, po prethodnoj odluci dotičnog odbora,

-         članovi dotičnog odbora

-         članovi nadzornog odbora

-         članovi MHDZ-a dotične organizacije koji su dužnosnici u višim tijelima MHDZ-a.

(2)      Općinska, gradska odnosno područna izborna skupština saziva se redovito jednom u dvije godine, a saziva je Predsjednik na temelju odluke Odbora dotične organizacije MHDZ-a.

(3)      Predsjednik odbora dužan je i prije isteka roka od dvije godine sazvati Izbornu skupštinu dotičnog odbora, na izvanredno ili prijevremeno zasjedanje, ako to zatraže Županijsko predsjedništvo ili predsjedništvo MHDZ-a, dotični odbor MHDZ-a ili trećina članova MHDZ-a dotične organizacije (peticijom).

(4)      Općinski, Gradski odnosno Područni odbor MHDZ-a ovlašten je svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova, a najviše do trećine broja članova izabranih na izbornoj skupštini.

(5)      Općinski, Gradski odnosno Područni odbor MHDZ-a ovlašten je svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova u Predsjedništvo dotične organizacije, a najviše do trećine broja članova Predsjedništva.

 

Županijska organizacija

Članak 18.

(1) Na području županije djeluje županijska organizacija MHDZ-a.

 

Tijela županijske organizacije

Članak 19.

(1) Tijela županijske organizacije su Skupština, Županijski odbor, Predsjednik i Predsjedništvo.

Članak 20.

(1)      Skupštinu čine izabrani izaslanici općinskih i gradskih organizacija MHDZ-a te izaslanici po položaju.

(2)      Skupština bira Predsjednika i Županijski odbor MHDZ-a.

(3)      Županijski odbor sastoji se od 15 do 33 birana člana, uključujući Predsjednika.

(4) Županijska Skupština se saziva redovito jednom u dvije godine, a saziva je Predsjednik na temelju odluke Županijskog odbora MHDZ-a.

(5) Predsjednik županijskog odbora dužan je sazvati Skupštinu kada to zatraži Županijski odbor ili natpolovična većina općinskih i gradskih odbora te županijske organizacije MHDZ-a.

(6)      Na prijedlog predsjednika, Županijski odbor iz reda svojih članova bira četiri potpredsjednika, tajnika i jednog člana, a koji uz Predsjednika čine Predsjedništvo županijskog odbora.

(7)      Predsjedništvo mora imati neparan broj članova.

(8)      Predsjednici općinskih i gradskih odbora MHDZ-a, članovi Predsjedništva i Nacionalnog odbora MHDZ-a, saborski zastupnici, zastupnici u Europskom parlamentu i vijećnici u Županijskoj skupštini, ukoliko su članovi MHDZ-a, ulaze po položaju u Županijski odbor kao i drugi članovi MHDZ-a izabrani u vertikalno viša tijela HDZ-a.

 

Zadaće Županijskog odbora i Predsjedništva

Članak 21.

(1)      Županijski odbor MHDZ-a:

(a)      provodi politiku MHDZ-a na području Županije,

(b)      inicira i potiče raspravu i rješavanje pitanja i problema mladih na području županije,

(c)      imenuje i razrješuje povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaće,

(d)      predlaže županijskim odborima HDZ-a kandidate na izborima za županijsku skupštinu iz redova MHDZ-a,

(e)      na temelju svoje odluke ili na prijedlog općinskih i gradskih odbora može iz opravdanih razloga raspustiti temeljne organizacije, općinske i gradske odbore o čemu bez odgode pismeno obavještava Predsjednišvo MHDZ-a,

(f)      za slučaj iz točke (e) imenuje povjerenstvo i u roku do 6 mjeseci od dana raspuštanja saziva Skupštinu dotične organizacije,

(g)      donosi Poslovnik o radu.

 

Članak 22.

(1)      Predsjedništvo Županijskog odbora MHDZ-a priprema sjednice Županijskog odbora MHDZ-a i odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka Županijskog odbora MHDZ-a.

(2)      Predsjednik je dužan najmanje jedanput u dva mjeseca sazvati Županijski odbor MHDZ-a.

(3)      Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Županijskog odbora MHDZ-a izvijestiti o svom djelovanju između dvije sjednice.

 

 

Izvještaj o radu

Članak 23.

(1)      Predsjednik Županijskog odbora podnosi redovito godišnje izvješće o radu županijske organizacije predsjedniku MHDZ-a za godinu u završetku, najkasnije do isteka prvog mjeseca iduće kalendarske godine.

(2)      Zajedno s izvješćem iz točke (1) ovog članka, u elektroničkom obliku, podnose se i svi zapisnici koji su vođeni na sjednicama županijskih odbora u godini za koju se podnosi izvješće.

(3)      Predsjedništvo odlukom utvrđuje sadržaj izvješća o radu.

 

Zasjedanje i izbori u tijelima županijske organizacije

Članak 24.

(1)      Županijska skupština saziva se redovito jednom u dvije godine, a saziva je Predsjednik na temelju odluke Županijskog odbora MHDZ-a.

(2)      Predsjednik županijskog odbora dužan je sazvati Županijsku skupštinu kada to zatraži Županijski odbor ili natpolovična većina općinskih i gradskih odbora te županijske organizacije MHDZ-a.

(3)      Izaslanici na Županijskoj skupštini su:

(a)      članovi Županijskog odbora,

(b)      izaslanici općinskih i gradskih organizacija po prethodnoj odluci Županijskog odbora, a ovisno o broju članova na dan odluke o sazivanju Županijske skupštine, s time da svaka organizacija šalje najmanje dva izaslanika,

(c)      članovi Nadzornog odbora županijske organizacije,

(d)      vijećnici u Županijskoj skupštini iz redova MHDZ-a,

(4)      Županijska skupština broji najmanje 50 izaslanika.

(5)      Županijski odbor MHDZ-a ovlašten je svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova, a do najviše trećine broja članova izabranih na Izbornoj skupštini.

(6)      Županijski odbor MHDZ-a ovlašten je svojom odlukom dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova u Predsjedništvo dotične organizacije, a do najviše trećine broja članova Predsjedništva.

 

Gradska organizacija Grada Zagreba

Članak 25.

(1)      Na području Grada Zagreba djeluje gradska organizacija, a koju čine područne organizacije MHDZ-a.

(2)      Gradska organizacija MHDZ-a Grada Zagreba ima status županijske organizacije MHDZ-a te se na istu na smislen način primjenjuju odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na županijske organizacije.

(3)      U Gradski odbor MHDZ-a grada Zagreba se bira od 21 do 39 članova.

 

Inozemne organizacije MHDZ-a

Članak 26.

(1)      MHDZ-a djeluje u inozemstvu, a u skladu sa zakonom dotične države.

(2)      Predsjedništvo MHDZ-a na prijedlog inozemnih organizacija MHDZ-a donosi Pravilnik o ustroju i zadaćama organizacija u inozemstvu.

 

Nacionalna organizacija i tijela

Članak 27.

(1)      Nacionalnu organizaciju MHDZ-a čine županijske i inozemne organizacije, gradska organizacija grada Zagreba i zasebne zajednice unutar MHDZ-a.

(2)      Tijela nacionalne organizacije MHDZ-a su:

(a)      Sabor,

(b)      Nacionalni odbor,

(c)      Predsjedništvo,

(d)      Predsjednik,

(e)      Nadzorni odbor.

 

Sabor MHDZ-a

Članak 28.

(1)      Sabor je najviše tijelo MHDZ-a.

(2)      Sabor MHDZ-a na svojem zasjedanju:

(a)      utvrđuje temeljna načela MHDZ-a,

(b)      donosi programske povelje, deklaracije, odluke i politička stajališta,

(c)      donosi, mijenja i dopunjuje Pravilnik MHDZ-a,

(d)      razmatra i prihvaća izvješće o radu nacionalnih tijela,

(e)      bira i razrješava 37 članova Nacionalnog odbora,

(f)      bira i razrješava članove Nadzornog odbora,

 

 Članak 29.

(1)      Izborni Sabor se saziva redovito jednom u dvije godine, koliko traje i mandat svih izabranih tijela i dužnosnika MHDZ-a.

(2)      Izvještajni Sabor saziva predsjednik MHDZ-a na temelju odluke Nacionalnog odbora.

(3)      Sabor saziva predsjednik MHDZ-a na temelju odluke Nacionalnog odbora.

(4)      predsjednik MHDZ-a dužan je i prije isteka roka od dvije godine sazvati Izvanredni izborni Sabor (Izvanredni Sabor), ako to zatraži:

(a)      Polovica županijskih odbora MHDZ-a,

(b)      Nacionalni odbor MHDZ-a,

(5)      Ako je zatraženo sazivanje Izvanrednog Sabora, predsjednik MHDZ-a dužan je u roku od četiri tjedna sazvati Sabor, a ako se Sabor nakon navedenog roka ne sazove, ovlasti za sazivanje ima predsjednik Nacionalnog odbora MHDZ-a.

 

Članak 30.

(1)      Sabor MHDZ-a čine:

(a)      članovi Nacionalnog odbora,

(b)      20 izaslanika inozemnih organizacija ako su osnovane i djeluju u skladu s Pravilnikom,

(c)      izaslanici županijskih organizacija po prethodnoj odluci Nacionalnog odbora, ovisno o broju članova na dan odluke o sazivanju Izbornog Sabora, s time da svaka organizacija šalje najmanje četiri izaslanika,

(d)      članovi Nadzornog odbora.

 

Nacionalni odbor

Članak 31.

(1)      Nacionalni odbor čine:

(a)      članovi predsjedništva MHDZ-a,

(b)      37 članova izabranih na Saboru MHDZ-a na temelju raspodjele po županijama koju za svaki Sabor MHDZ-a određuje Nacionalni odbor na prijedlog Predsjedništva,

(c)      predsjednici županijskih odbora,

(d)      predsjednici Zajednica povratnika, učenika i studenata, ukoliko su sukladno Poslovniku o radu osnovane i njihova tijela izabrana,

(e)      predsjednici inozemnih koordinacija,

(f)      članovi MHDZ-a koji su zastupnici u Hrvatskom saboru ili Europskom parlamentu,

(g)      članovi Nacionalnog odbora HDZ-a iz redova MHDZ-a,

(h)      kooptirani članovi.

 

Članak 32.

(1)      Nacionalni odbor usmjerava rad MHDZ-a između Sabora, a posebice:

(a)      raspravlja i odlučuje o bitnim (strateškim) političkim pitanjima,

(b)      prihvaća i razmatra financijsko izvješće,

(c)       odlučuje o pristupu u međunarodna i nacionalna tijela,   

(d)       brine se o provedbi odluka Sabora,

(e)      donosi i druge odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela,

(f)      donosi odluku o sazivanju Sabora MHDZ-a,

(g)       na prijedlog Predsjedništva MHDZ-a odlučuje o dodjeli priznanja MHDZ-a za izniman trud i doprinos djelovanju organizacije.

(h)       Potvrđuje kandidate iz redova MHDZ-a za sve izbore u Republici Hrvatskoj na prijedlog Predsjedništva MHDZ-a.

 

Članak 33.

(1)      Nacionalni odbor iz svojih redova bira predsjednika, četiri potpredsjednika i tajnika Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a.

(2)      Prvu sjednicu Nacionalnog odbora saziva predsjednik Mladeži HDZ-a.

(3)      Predsjednik Nacionalnog odbora saziva i vodi sjednice Nacionalnog odbora sukladno Poslovniku o radu Nacionalnog odbora.

(4)      Sjednice Nacionalnog odbora održavaju se po potrebi, najmanje tri puta godišnje.

(5)      Sjednicu je moguće sazvati ako to zatraži Predsjedništvo MHDZ-a ili trećina članova Nacionalnog odbora.

 

Predsjedništvo MHDZ-a

Članak 34.

(1)      Predsjedništvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika, pet potpredsjednika, pet članova predsjedništva, predsjednik Nacionalnog odbora, glavni tajnik, politički tajnik,  glasnogovornik, međunarodni tajnik, član Predsjedništva YEPP-a iz redova MHDZ-a, član predsjedništva IYDU-a iz redova MHDZ-a, predsjednik MHDZ-a Grada Zagreba te ostali članovi izabrani na prijedlog Predsjednika MHDZ-a

(2)      Članovi MHDZ-a neposredno biraju predsjednika, zamjenika predsjednika, pet potpredsjednika te pet članova predsjedništva.

(3)      Potpredsjednici i članovi predsjedništva biraju se tako da se po jedan potpredsjednik i član predsjedništva bira iz pet skupina županija i to:

-         Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska,

Virovitičko-podravska županija,

-         Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska,

Međimurska županija,

-         Grad Zagreb, Zagrebačka županija,

-         Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka županija,

-         Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska županija.

(4)      Predsjednik MHDZ-a predsjeda sjednicama Predsjedništva i brine se za provedbu njihovih odluka.

(5)      Ako predsjednik MHDZ-a podnese ostavku, bude razriješen ili mu prestane članstvo u HDZ- u, do isteka tekućeg mandata zamjenjuje ga Zamjenik predsjednika.

 

Članak 35.

(1)      Predsjedništvo MHDZ-a:

(a)      raspravlja i odlučuje o tekućim, dnevnopolitičkim pitanjima,

(b)      na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuje glavnog tajnika,

(c)      na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuje međunarodnog tajnika,

(d)      na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuje političkog tajnika,

(e)      na prijedlog predsjednika MHDZ-a imenuje i razrješuje glasnogovornika MHDZ-a,

(f)      imenuje i razrješuje odbore i povjerenstva prema potrebi te im određuje sastav i zadaće,

(g)      odlučuje o raspuštanju županijskih, gradskih, općinskih i područnih organizacija te temeljnih ogranaka i održavanju izbornih Skupština u istima te imenuje privremene odbore tih organizacija,

(h)      predlaže kandidate na državnim izborima iz redova MHDZ-a,

(i)      na prijedlog zajednica unutar MHDZ-a donosi Poslovnik o radu,

(j)      na prijedlog inozemnih organizacija MHDZ-a donosi Poslovnik o radu,

(k)      predlaže Poslovnik o radu Nacionalnog odbora,

(l)      daje prijedlog Nacionalnom odboru za dodjelu nagrade MHDZ-a te donosi druge odluke u skladu s Pravilnikom,

(m)      Predsjedništvo MHDZ-a ovlašteno je svojom odlukom, na prijedlog predsjednika, dopuniti (kooptirati) stanovit broj svojih članova, a najviše do trećine izabranih članova Predsjedništva,

(n)      donosi i druge odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela.

 

Predsjednik MHDZ-a

Članak 36.

(1)      Predsjednik MHDZ-a:

(a)      predstavlja i zastupa MHDZ-a te odgovara za njegov rad,

(b)      predsjeda sjednicama Predsjedništva MHDZ-a,

(c)      bez prava glasa ovlašten je sudjelovati i raspravljati na sjednicama temeljnih ogranaka, općinskih, gradskih, područnih i županijskih odbora MHDZ-a,

(d)      pisanom odlukom određuje zamjenika, jednog od članova Predsjedništva ili glavnog tajnika da u njegovo ime zastupa MHDZ u vezi s pojedinim pitanjem,

(e)      ovlašten je sazvati sjednicu Nacionalnog odbora ukoliko to zatraži Predsjedništvo MHDZ-a ili  1/3 članova Nacionalnog odbora,

(f)      obavlja ostale poslove.

(2)      Predsjednika MHDZ-a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika MHDZ-a.

 

 Glavni tajnik MHDZ-a

Članak 37.

(1)      Glavni tajnik MHDZ-a osigurava organizacijske, tehničke i stručne preduvjete u pripremi i radu tijela MHDZ-a te osigurava provedbu njihovih odluka.

(2)      Glavni tajnik ovlašten je imenovati svoje pomoćnike za pojedine grupe poslova.

(3)      Glavni tajnik osigurava vođenje evidencije članstva MHDZ-a.

(4)      Glavni tajnik, pri raspravi o provedbi odluka o nekim pitanjima može pozvati županijske predsjednike te druge dužnosnike.

(5)      Glavni tajnik odlučuje o svim operativnim pitanjima te može sazvati sjednicu Županijskog, Koordinacijskog, Gradskog, Općinskog, Područnog ili Inozemnog odbora.

(6)      Glavni tajnik uživa pravo glasa u tijelu čiji je član po funkciji.

(7)      Glavni tajnik zadužen je za rad Odbora za logistiku MHDZ-a čijim sjednicama predsjeda. U slučaju izvanrednih okolnosti, glavni tajnik može preuzeti vođenje ostalih stručnih odbora u MHDZ-u (Međunarodni odbor, Odbor za politike mladih te Odbor za komunikacije i edukacije MHDZ-a).

 

Politički tajnik MHDZ-a

Članak 38.

(1)      Politički tajnik MHDZ-a zadužen je za međustranačku koordinaciju i suradnju s političkim pomlatkom sestrinskih stranaka i drugih strateških partnera HDZ-a.

(2)      Politički tajnik MHDZ-a prati i izvještava Predsjedništvo o aktualnim zakonodavnim okvirima i događanjima koja su povezana s politikom mladih, a naročito teme o demografiji, nezaposlenosti, obrazovanju i međugeneracijskoj solidarnosti te u skladu s tim predlaže Predsjedništvu aktivnosti na tom području.

(3)      Politički tajnik uživa pravo glasa u tijelu čiji je član po funkciji.

(4)      Politički tajnik obavlja i druge aktivnosti u skladu s Pravilnikom po nalogu predsjednika.

(5)      Politički tajnik zadužen je za rad Odbora za politike mladih MHDZ-a čijim sjednicama predsjeda.

 

Glasnogovornik

Članak 39.

(1)      Odgovoran je za komunikaciju s članovima, medijima i svu komunikaciju prema javnosti.

(2)      Uređuje glasnik MHDZ-a, mrežnu stranicu, društvene mreže MHDZ-a i druge dokumente nužne za   komunikaciju s članovima.

(3)      Uživa pravo glasa u tijelu čiji je član po funkciji.

(4)      Glasnogovornik je zadužen za rad Odbora za komunikacije i edukacije MHDZ-a.

 

Međunarodni tajnik

Članak 40.

(1)      Međunarodni tajnik MHDZ-a po funkciji je predsjednik Međunarodnog odbora MHDZ-a.

(2)      Međunarodni tajnik MHDZ-a koordinira međunarodne aktivnostima MHDZ-a i o njima redovito izvještava Predsjedništvo.

(3)      Međunarodni tajnik uživa pravo glasa u tijelu čiji je član po funkciji.

(4)      Međunarodni tajnik zadužen je za rad Međunarodnog odbora MHDZ-a čijim sjednicama predsjeda.

 

Odnosi između tijela MHDZ-a

Članak 41.

(1)      Sva tijela MHDZ-a, na svim razinama, samostalno obavljaju poslove u svojem djelokrugu i nadležnosti, sukladno načelu supsidijarnosti.

(2)      Iznimno, viša tijela imaju pravo izdavati obvezne upute i poduzimati druge mjere kojima se usmjerava rad nižih tijela, ako niže tijelo ne može samostalno i odgovorno to činiti.

(3)      Sve organizacije i tijela MHDZ-a obvezno provode odluke viših tijela u okviru djelokruga tih, viših tijela.

(4)      Članovi viših tijela MHDZ-a, članovi su nižih tijela MHDZ-a dotične organizacije kojoj oni pripadaju.

 

IV) ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA l DJELOVANJA U MHDZ-u

Zajednica studenata, učenika i povratnika-iseljenika

Članak 42.

(1)      Radi zadovoljavanja posebnih interesa i rješavanja specifičnih problema u MHDZ-a mogu biti ustrojene sljedeće zajednice:

(a)      Zajednica studenata,

(b)      Zajednica učenika,

(c)      Zajednica povratnika-iseljenika.

(2)      Zajednica studenata okuplja članove MHDZ-a, koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i poslijediplomskim studijima na hrvatskim sveučilištima, visokim učilištima, veleučilištima i visokim školama.

(3)      Zajednica učenika okuplja članove MHDZ-a koji su učenici na srednjoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

(4)      Zajednica povratnika-iseljenika okuplja povratnike u Hrvatsku iz iseljeništva, a koji su članovi MHDZ-a.

 

Glasnik MHDZ-a

Članak 43.

(1)      Informativno glasilo MHDZ-a je Glasnik MHDZ-a (u daljnjem tekstu: Glasnik).

(2)      Glasnik uređuje glasnogovornik koji okuplja redakciju čiji je zadatak vjerodostojno, objektivno i sadržajno informirati članove MHDZ-a putem Glasnika o relevantnim događanjima pridržavajući se pritom najviših etičkih standarda novinarstva.

 

V)      NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Način izbora i trajanje mandata svih tijela

Članak 44.

(1)      Izbori za sva tijela i dužnosnike MHDZ-a obavljaju se tajnim glasovanjem, osim ako Nacionalni odbor ne odredi drukčije, a i tada samo ako broj kandidiranih odgovara broju onih koji se biraju.

(2)      Postupak i način provođenja unutarstranačkih izbora za sva tijela i dužnosnike MHDZ-a uređuje se propisnicima i/ili odlukama koje donosi Nacionalni odbor MHDZ-a.

 

Članak 45.

(1)      Tijela MHDZ-a biraju se na vrijeme od dvije godine.

(2)      U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranoga člana ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.

 

Sazivanje i odlučivanje na sjednicama tijela MHDZ-a

Članak 46.

(1) Predsjednik ili drugi čelnik tijela MHDZ-a predstavlja tijelo, predsjedava sjednicama i odgovoran je za njegov rad.

(2) Sjednice tijela MHDZ-a sazivaju se najkasnije pet dana prije njihovog održavanja pisanim ili elektroničkim putem, a iz osobito opravdanih razloga mogu se sazvati i u kraćem roku.

(3) Iznimno, zbog potrebe žurnog donošenja određene odluke ili izvanrednih okolnosti, sjednice tijela MHDZ-a mogu se sazvati i održati telefonskim, odnosno elektroničkim putem te u obliku videokonferencije.

 

Donošenje pravovaljanih odluka i poslovnika

Članak 47.

(1)      Sva tijela MHDZ-a mogu donositi pravovaljane odluke ako su svi njezini članovi pozvani, a nazočna je natpolovična većina članova dotičnih tijela (kvorum).

(2)      Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova dotičnog tijela.

(3)      Na sjednicama svih tijela vodi se zapisnik.

(4)      Ako nije drukčije propisano, tijela sama većinom glasova svih članova, donose Poslovnik o radu.

 

VI)     NADZORNA TIJELA

Nadzorna tijela

Članak 48.

(1)      Nadzorna tijela MHDZ-a ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora.

(2)      Nadzorna tijela MHDZ-a imaju dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno-financijsko i cjelokupno administrativno poslovanje tijela organizacija MHDZ-a.

(3)      Financijsko poslovanje podliježe nadležnom tijelu HDZ-a.

 

Članak 49.

(1)      Nadzorno odbori ustrojavaju se na razinama općinskih, gradskih, područnih i županijskih organizacija MHDZ-a, kao i na nacionalnoj razini.

(2)      Nadzorni odbor biraju izborne skupštine odnosno Sabor MHDZ-a.

(3)      Nadzorni odbor čine od 3 do 5 članova.

(4)      Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika.

 

VII)    ZAKLJUČNE ODREDBE

Zaštita osobnih podataka

Članak 50.

(1)      Sve organizacijske jedinice MHDZ-a s naročitom pažnjom postupaju s osobnim podacima koje im dobrovoljno dostave članovi MHDZ-a. U tu svrhu poduzimaju se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja neovlaštenog pristupa i gubitka osobnih podataka članova MHDZ-a.

 

Izmjene i dopune Pravilnika

Članak 51.

(1)      Dopunu ili izmjenu ovog Pravilnika donosi Sabor Mladeži HDZ-a.

(2)      Nacionalni odbor MHDZ-a ovlašten je preinačiti pojedine odredbe ovog Pravilnika, ukoliko to traži Nacionalni odbor HDZ-a.

 

Redakcija i autentično tumačenje

Članak 52.

(1)      Autentično tumačenja ovoga Pravilnika daje Sabor MHDZ-a, a Nacionalni odbor MHDZ-a, kada Sabor ne zasjeda.

(2)      Nacionalni odbor vlastan je objaviti pročišćeni tekst Pravilnika prihvaćenog na Saboru MHDZ-a.

 

Objavljivanje

Članak 53.

Ovaj Pravilnik MHDZ-a objavit će se na službenim stranicama MHDZ-a.

 

Stupanje na snagu

Članak 54.

(1)        Ovaj Pravilnik o djelovanju Mladeži Hrvatske demokratske zajednice stupa na snagu danom prihvaćanja na Saboru MHDZ-a.

 

 

 

 

Galerija

Kontaktirajte nas

01/4553-000

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trg žrtava fašizma 4/IV, 10 000 Zagreb

Tko je online

Imamo 29 gostiju i nema članova online